วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลทั่วไปจ.พะเยา


ข้อมูลทั่วไปจ.พะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีขอบเขตอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิบดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิบดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิบดาตะวันออก มีพื้นที่จังหวัดพะเยา มีขนาดประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412.5 ไร่ มีระยะห่างจากกรุงเทพ ฯ โดยประมาณคิดจากระยะทางเดินรถโดยสารสาธารณะ 3 เส้นทาง ดังนี้
          1. กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - ลำปาง - พะเยา ประมาณ 730 กิโลเมตร
          2. กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา ประมาณ 690 กิโลเมตร
          3. กรุงเทพฯ - อำเภอตากฟ้า (นครสวรรค์) - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา ประมาณ 687 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอท่าวังผา และอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภองาว และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้ และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างลำน้ำ มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณรัอยละ 47 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 เท่านั้น 
          ระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณอำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน ทิศตะวันตกของอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ เทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับที่สูงตอนกลางที่ค่อย ๆ เทลาดลงสู่ที่ราบบริเวณ อำเภอจุน อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมืองพะเยา โดยมีเส้นขั้นระดับความสูง ไล่ระดับ ตั้งแต่ 300 - 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับบริเวณที่ราบลุ่มและที่ลุ่ม ระดับตั้งแต่ 500 - 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับที่ลาดเชิงเขา และระดับตั้งแต่ 1,000 - 1,550 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสำหรับที่ราบสูงและภูเขา
          ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานี้มีบริเวณที่ราบสูงเป็นพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัดพะเยา ในเขตอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง ที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาหลายเทือกเขาอันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และดอยสันปันน้ำในเขตอำเภอปง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม
          นอกจากนี้ หากแบ่งภูมิประเทศตามลักษณะของลุ่มน้ำจะพบได้ว่าจังหวัดพะเยา มีพื้นที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มน้ำโขงและ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขง คือ พื้นที่อำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง (บางส่วน) และอำเภอเชียงคำ ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คือ อำเภอปง (บางส่วน) และอำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม
          เทือกเขาที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม

ภูมิอากาศ 
สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 39.5 องศาเซลเซียส ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก 101 วัน ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม

การแบ่งเขตการปกครอง 
จังหวัดพะเยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 805 หมู่บ้าน / 13 ชุมชน (ในเขต
  อำเภอเมืองพะเยา
  อำเภอแม่ใจ
  อำเภอปง
  อำเภอจุน
  อำเภอเชียงคำ
  อำเภอเชียงม่วน
  อำเภอภูซาง
  อำเภอภูกามยาว
  อำเภอดอกคำใต้เทศบาลเมืองพะเยา) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2553) โดยมีอำเภอ ดังนี้
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
 เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา และ เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 เทศบาลตำบล 30 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่งหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 054)
ททท.สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 จ.เชียงราย
053-717-433 , 744-164-5
ตำรวจท่องเที่ยว
1155
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 จ.พะเยา
410-954
ตู้ยามร้องกวาง
597-304
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
431-143 , 431-888 , 482-293
ที่ว่าการอำเภอเมือง
431-390
เทศบาลเมือง
431-350
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
481-704
สำนักงานจังหวัด
431-412
สถานีขนส่งจังหวัด
431-488 , 431-111 , 481-600
รพ.พะเยา
431-189 , 431-209
รพ.เชียงคำ
431-190 , 481-271
รพ.ดอกคำใต้
431-520
รพ.จุน
481-605
รพ.เชียงม่วน
431-593
รพ.ปง
431-574


ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.phayao.go.th/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น